Separacja

Kiedy dopuszczalne jest orzeczenie separacji?

Separacja jest instytucją prawną niezależną od rozwodu. W przeciwieństwie do rozwodu nie powoduje ustania małżeństwa, a ustanie wspólnego życia. Separacja bowiem ma za zadanie przede wszystkim umożliwienie wykonywania praw i obowiązków rodzinnych (w szczególności związanych z dziećmi) w związku z faktyczny ustaniem pożycia małżeńskiego. Niemniej jednak, separacja w niektórych stanach faktycznych może również pełnić tzw. funkcję restytucyjną, a więc może przyczynić się do wznowienia wspólnego życia małżonków. Aby możliwym było orzeczenie separacji, muszą być jednak spełnione ustawowe przesłanki uregulowane przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Czytaj dalej

Błąd w aktach stanu cywilnego

Czy istnieje możliwość sprostowania aktu stanu cywilnego?

Przedstawmy następującą sytuację – spadkobierca udaje się do notariusza celem sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Niemniej jednak w trakcie sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia okazuje się, że w akcie zgonu znajduje się omyłka (np. w dacie zgonu spadkodawcy bądź w jego imieniu). W takim przypadku notariusz odmówi sporządzenia aktu i będzie wymagał przedłożenia aktu bez znajdującej się w nim omyłki. Niemniej jednak powstaje pytania –  czy można dokonać sprostowania omyłki w akcie stanu cywilnego? A jeśli tak to w jaki sposób można taką omyłkę sprostować?

Czytaj dalej

Jak uzyskać rekompensatę z tytułu pracy w szczególnych warunkach?

Spór sądowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Zgodnie z ustawowymi regulacjami, praca w szczególnych warunkach to praca w takich warunkach, która z dużym prawdopodobieństwem z wiekiem może spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, odpowiada jednemu z rodzaju prac wskazanych w Rozporządzeniu Radcy Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. oraz jest wykonywana codziennie i w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca w szczególnych warunkach uprawnia pracownika do przejścia na wcześniejszą emeryturę tzw. emeryturę pomostową. W przypadku zaś braku spełnienia wszystkich przesłanek, pracownik może ubiegać się o przyznanie rekompensaty. Niemniej jednak nie rzadko ubezpieczony musi liczyć się z „walką” o rekompensatę.

Czytaj dalej

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Kiedy  pracodawca może dokonywać potrąceń z wynagrodzenia?

Kodeks pracy wprowadza daleko idącą ochronne prawną wynagrodzenia za pracę, której przejawem jest ograniczenie pracodawcy w możliwości dokonywania potrąceń z wynagrodzenia. Co istotne, ochrona ta nie dotyczy tylko podstawowego wynagrodzenia, ale również inny należnych pracownikowi wypłat (np. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop). Z podanych wyżej względów, ustawodawca zdecydował się wprowadzić katalog zamknięty przypadków, w których możliwe jest dokonanie potrącenia z wynagrodzenia po odliczeniu wszelkich danin publicznych (takich jak składki na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy). A zatem kiedy pracodawca może dokonać potrącenia wynagrodzenia za pracę?

Czytaj dalej

Jak zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym?

Podstawowe informacje

W postępowaniu upadłościowym nie tylko na upadłym ciążą obowiązki określone w ustawie prawo upadłościowe. Przepisy bowiem określają również obowiązki wobec wierzycieli, w szczególności takie, które umożliwiają im dochodzenie należności od upadłego w toku postępowania. Przede wszystkim jest to obowiązek zgłoszenia wierzytelności. Bez dopełnienia tego obowiązku wierzyciel nie będzie mógł odzyskać swojej wierzytelności od upadłego.

Czytaj dalej

Dobrowolne poddanie się karze w sprawach „wykroczeniowych”

Jak wygląda procedura?

Podobnie jak w sprawach karnych, w których zastosowanie znajduje Kodeks postępowania karnego, w tzw. sprawach „wykroczeniowych” również pojawia się instytucja dobrowolnego poddania się karze. Jest to jedna z metod konsensualnego zakończenia postępowania karnego. W zasadzie jest to pewna forma porozumienia pomiędzy obwinionym a oskarżycielem publicznym. Co więcej, nawet brak porozumienia z oskarżyciel publicznym, nie przeszkadza, aby sam obwiniony taki wniosek złożył do sądu. Istotnym jednak jest aby wiedzieć jak i kiedy taki wniosek może zostać złożony.

Czytaj dalej

Czy muszę otrzymać zgodę sądu opiekuńczego na odrzucenie spadku w imieniu dzieci?

Zmiany w przepisach prawa spadkowego

Śmierć spadkodawcy powoduje tzw. otwarcie spadku, do którego zostają powołani spadkobiercy testamentowi, bądź w przypadku braku testamentu spadkobiercy ustawowi. Tymi zaś mogą być osoby poniżej 18 roku życia, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, bądź w ogóle jej nie posiadające. W takich przypadkach decyzja o tym czy złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, bądź o odrzuceniu spadku podjąć muszą rodzice. Od listopada 2023 r. doszło jednak do znacznych z zmian w tym zakresie.

Czytaj dalej

Zadłużenie wobec ZUS

Co zrobić w takiej sytuacji?

W ostatnich czasach wzrost należności publicznoprawnych powoduje coraz częstsze problemy z płynnością finansową przedsiębiorców. Z tego względu przedsiębiorcy popadają w zadłużenie, w tym również wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne czy Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W takiej sytuacji należy reagować szybko bowiem dalsze nieuiszczanie należności wobec ZUS – u może skutkować wydaniem tytułu wykonawczego, a następnie zaś wszczęciem postępowania egzekucyjnego, co może spowodować „zamrożenie” konta oraz środków finansowych.

Czytaj dalej

Zasady reprezentowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez prokurenta samoistnego

Ogólne informacje

Wedle Kodeksu spółek handlowych to zarząd jest uprawniony do reprezentowania i prowadzenia spraw spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarząd zaś może być zarówno jednoosobowy jak i wieloosobowy. W przypadku zarządu wieloosobowego możemy mieć do czynienia z różnymi konfiguracjami reprezentowania spółki np. samodzielnie przez każdego członka zarządu, łącznie przez dwóch członków zarządu czy przez członka zarządu łącznie z prokurentem. Niemniej jednak spółka może powołać prokurenta samoistnego, który będzie reprezentował spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością samodzielnie, bez konieczności współdziałania z dodatkowymi osobami.

Czytaj dalej

Nakaz zapłaty wydany przeciwko dziecku w sprawie bezumownego korzystania z lokalu

Czy istnieje możliwość uchylenia prawomocnego nakazu zapłaty?

Praktyka orzecznicza sądów powszechnych pokazuje, że dochodzi do różnych przypadków, w których zostają niewłaściwie zastosowane przepisy prawa materialnego jak i procesowego. Dobitnym tego przykładem jest wydanie nakaz zapłaty przeciwko małoletniemu w procesie, którego przedmiotem są należności z tytułu bezumownego korzystania z lokalu, szczególnie lokalów komunalnych. Gminy Miejskie bowiem nie sprawdzały wieku lokatorów. Składając zaś pozew w „starym stanie prawnych” nie były zmuszone do wskazywania numeru PESEL przez co Sądy również nie weryfikowały wieku pozwanych. W takich sytuacja powstaje pytanie, czy po latach, osoby wobec których wydano nakaz zapłaty będące ówcześnie dziećmi, mogą domagać się jego uchylenia?

Czytaj dalej