Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Kiedy  pracodawca może dokonywać potrąceń z wynagrodzenia?

Kodeks pracy wprowadza daleko idącą ochronne prawną wynagrodzenia za pracę, której przejawem jest ograniczenie pracodawcy w możliwości dokonywania potrąceń z wynagrodzenia. Co istotne, ochrona ta nie dotyczy tylko podstawowego wynagrodzenia, ale również inny należnych pracownikowi wypłat (np. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop). Z podanych wyżej względów, ustawodawca zdecydował się wprowadzić katalog zamknięty przypadków, w których możliwe jest dokonanie potrącenia z wynagrodzenia po odliczeniu wszelkich danin publicznych (takich jak składki na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy). A zatem kiedy pracodawca może dokonać potrącenia wynagrodzenia za pracę?

Czytaj dalej

Jak zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym?

Podstawowe informacje

W postępowaniu upadłościowym nie tylko na upadłym ciążą obowiązki określone w ustawie prawo upadłościowe. Przepisy bowiem określają również obowiązki wobec wierzycieli, w szczególności takie, które umożliwiają im dochodzenie należności od upadłego w toku postępowania. Przede wszystkim jest to obowiązek zgłoszenia wierzytelności. Bez dopełnienia tego obowiązku wierzyciel nie będzie mógł odzyskać swojej wierzytelności od upadłego.

Czytaj dalej

Dobrowolne poddanie się karze w sprawach „wykroczeniowych”

Jak wygląda procedura?

Podobnie jak w sprawach karnych, w których zastosowanie znajduje Kodeks postępowania karnego, w tzw. sprawach „wykroczeniowych” również pojawia się instytucja dobrowolnego poddania się karze. Jest to jedna z metod konsensualnego zakończenia postępowania karnego. W zasadzie jest to pewna forma porozumienia pomiędzy obwinionym a oskarżycielem publicznym. Co więcej, nawet brak porozumienia z oskarżyciel publicznym, nie przeszkadza, aby sam obwiniony taki wniosek złożył do sądu. Istotnym jednak jest aby wiedzieć jak i kiedy taki wniosek może zostać złożony.

Czytaj dalej

Czy muszę otrzymać zgodę sądu opiekuńczego na odrzucenie spadku w imieniu dzieci?

Zmiany w przepisach prawa spadkowego

Śmierć spadkodawcy powoduje tzw. otwarcie spadku, do którego zostają powołani spadkobiercy testamentowi, bądź w przypadku braku testamentu spadkobiercy ustawowi. Tymi zaś mogą być osoby poniżej 18 roku życia, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, bądź w ogóle jej nie posiadające. W takich przypadkach decyzja o tym czy złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, bądź o odrzuceniu spadku podjąć muszą rodzice. Od listopada 2023 r. doszło jednak do znacznych z zmian w tym zakresie.

Czytaj dalej

Zadłużenie wobec ZUS

Co zrobić w takiej sytuacji?

W ostatnich czasach wzrost należności publicznoprawnych powoduje coraz częstsze problemy z płynnością finansową przedsiębiorców. Z tego względu przedsiębiorcy popadają w zadłużenie, w tym również wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne czy Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W takiej sytuacji należy reagować szybko bowiem dalsze nieuiszczanie należności wobec ZUS – u może skutkować wydaniem tytułu wykonawczego, a następnie zaś wszczęciem postępowania egzekucyjnego, co może spowodować „zamrożenie” konta oraz środków finansowych.

Czytaj dalej

Zasady reprezentowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez prokurenta samoistnego

Ogólne informacje

Wedle Kodeksu spółek handlowych to zarząd jest uprawniony do reprezentowania i prowadzenia spraw spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarząd zaś może być zarówno jednoosobowy jak i wieloosobowy. W przypadku zarządu wieloosobowego możemy mieć do czynienia z różnymi konfiguracjami reprezentowania spółki np. samodzielnie przez każdego członka zarządu, łącznie przez dwóch członków zarządu czy przez członka zarządu łącznie z prokurentem. Niemniej jednak spółka może powołać prokurenta samoistnego, który będzie reprezentował spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością samodzielnie, bez konieczności współdziałania z dodatkowymi osobami.

Czytaj dalej

Nakaz zapłaty wydany przeciwko dziecku w sprawie bezumownego korzystania z lokalu

Czy istnieje możliwość uchylenia prawomocnego nakazu zapłaty?

Praktyka orzecznicza sądów powszechnych pokazuje, że dochodzi do różnych przypadków, w których zostają niewłaściwie zastosowane przepisy prawa materialnego jak i procesowego. Dobitnym tego przykładem jest wydanie nakaz zapłaty przeciwko małoletniemu w procesie, którego przedmiotem są należności z tytułu bezumownego korzystania z lokalu, szczególnie lokalów komunalnych. Gminy Miejskie bowiem nie sprawdzały wieku lokatorów. Składając zaś pozew w „starym stanie prawnych” nie były zmuszone do wskazywania numeru PESEL przez co Sądy również nie weryfikowały wieku pozwanych. W takich sytuacja powstaje pytanie, czy po latach, osoby wobec których wydano nakaz zapłaty będące ówcześnie dziećmi, mogą domagać się jego uchylenia?

Czytaj dalej

Jak ustalić ilość oraz wysokość wszystkich długów?

Ustalenie zadłużenia

W codziennej pracy jako prawnik bardzo często spotykam się osobami, które próbują wyjść z „spirali zadłużenia”. Jednocześnie osoby te nie wiedzą dokładnie kim są ich wierzycieli, jaka jest liczba wszystkich zobowiązań, a przede wszystkim jaka jest suma całego zadłużenia. Warto już samym początku podkreślić, że wiedza ta jest niezbędna celem podjęcia dalszych kroków w sprawie. Może się okazać bowiem np. że wysokość zadłużenia, przy jednoczesnej sytuacji finansowej i osobistej danej osoby spowoduje, że koniecznym będzie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dlatego niniejszy artykuł poruszy problematykę procesu ustalenia zadłużenia.

Czytaj dalej

Zbycie nieruchomości rolnej osobie nie będącej rolnikiem indywidualnym

Przesłanki

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego nakłada ograniczenia w obrocie nieruchomości rolnych powyżej 1 ha. Co do zasady takie nieruchomości może nabyć wyłącznie rolnik indywidualny. Osoba niebędąca rolnikiem natomiast zmuszona jest uzyskać zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (w skrócie KOWR), która wydawana jest w formie decyzji administracyjnej. A zatem jak wyglądają przesłanki uzyskania zgody Dyrektora Generalnego KOWR?

Czytaj dalej

Praca w szczególnych warunkach cz. II

Uprawnienia z tytułu pracy w szczególnych warunkach

W poprzednim artykule przedstawiłam przesłanki oraz definicję pracy w szczególnych warunkach. W niniejszym artykule natomiast ukaże uprawnienia pracownika związane z pracą w szczególnych warunkach, a tj. prawo do emerytury pomostowej oraz do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach.

Czytaj dalej