Jak uzyskać rekompensatę z tytułu pracy w szczególnych warunkach?

Spór sądowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Zgodnie z ustawowymi regulacjami, praca w szczególnych warunkach to praca w takich warunkach, która z dużym prawdopodobieństwem z wiekiem może spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, odpowiada jednemu z rodzaju prac wskazanych w Rozporządzeniu Radcy Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. oraz jest wykonywana codziennie i w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca w szczególnych warunkach uprawnia pracownika do przejścia na wcześniejszą emeryturę tzw. emeryturę pomostową. W przypadku zaś braku spełnienia wszystkich przesłanek, pracownik może ubiegać się o przyznanie rekompensaty. Niemniej jednak nie rzadko ubezpieczony musi liczyć się z „walką” o rekompensatę.

Czytaj dalej

Zadłużenie wobec ZUS

Co zrobić w takiej sytuacji?

W ostatnich czasach wzrost należności publicznoprawnych powoduje coraz częstsze problemy z płynnością finansową przedsiębiorców. Z tego względu przedsiębiorcy popadają w zadłużenie, w tym również wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne czy Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W takiej sytuacji należy reagować szybko bowiem dalsze nieuiszczanie należności wobec ZUS – u może skutkować wydaniem tytułu wykonawczego, a następnie zaś wszczęciem postępowania egzekucyjnego, co może spowodować „zamrożenie” konta oraz środków finansowych.

Czytaj dalej

Praca w szczególnych warunkach cz. II

Uprawnienia z tytułu pracy w szczególnych warunkach

W poprzednim artykule przedstawiłam przesłanki oraz definicję pracy w szczególnych warunkach. W niniejszym artykule natomiast ukaże uprawnienia pracownika związane z pracą w szczególnych warunkach, a tj. prawo do emerytury pomostowej oraz do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach.

Czytaj dalej

Praca w szczególnych warunkach cz. I

Definicja pracy w szczególnych warunkach

Niektóre rodzaje pracy mogą narażać pracowników na utratę zdrowia, również o charakterze trwałym. Z tego względu ustawodawca wprowadził pojęcie pracy w szczególnych warunkach. Taki rodzaj pracy bowiem umożliwia przyznanie ubezpieczonemu prawa do emerytury pomostowej, bądź prawa do rekompensaty (a tj. dodatku do emerytury). Z tego względu, kluczowym dla ustalenia czy dana praca była wykonywana w szczególnych warunkach jest zrozumienie jej definicji.

Czytaj dalej