Co może zrobić Sąd w przypadku naruszenia obowiązków w przedmiocie kontaktów z dziećmi?

Nakazanie zapłaty sumy pieniężnej za naruszenie obowiązków

Regulacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazują, iż niezależnie od władzy rodzicielskiej, rodzice mają prawo i obowiązek utrzymywania wzajemnych kontaktów z dziećmi. Niemniej jednak, życie codzienne pokazuje, iż zdarzają się sytuację konfliktowe pomiędzy rodzicami, które niejednokrotnie wymagają interwencji Sądu, aby możliwym było wykonywanie kontaktów zgodnie z postanowieniami zawartymi w orzeczeniu Sądu lub ugodzie. Jednym z takich instrumentów jest możliwość nakazania zapłaty sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku w przedmiocie kontaktów, które jest postępowaniem dwuetapowym.

Czytaj dalej

Nadzór kuratora nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej

Środek ograniczenia władzy rodzicielskiej

Jedną z możliwości ograniczenia władzy rodzicielskiej jest poddanie jej wykonywania stałem nadzorowi kuratora sądowego. Sąd, wydając orzeczenie o ograniczeniu władzy rodzicielskiej, stosuje środek który będzie skuteczny z punktu widzenia podjętej interwencji. Statystyki, pokazują, iż ograniczenie władzy rodzicielskiej, poprzez poddanie jej nadzorowi kuratora sądowego,  to jeden z najczęściej stosowanych środków ograniczenia władzy rodzicielskiej. Środek ten umożliwia kontrole postępowania zarówno rodziców jak i małoletniego.

Czytaj dalej

Rozwód, a nazwiska małżonków.

Niewiele ponad roku temu na naszym blogu ukazał się artykuł poświęcony nazwiskom przyszłych małżonków . Szczegółowo zostały
w nim opisane nie tylko „opcje” jakie do wyboru mają małżonkowie w zakresie nazwisk, które chcą nosić po wstąpieniu w związek małżeński, ale i to czy w ogóle mają obowiązek nazwisko zmieniać – co dotyczyło w szczególności kobiet. W niniejszym artykule także omówimy te kwestie, ale w sytuacji kiedy to zdecydowaliśmy się nasz związek w świetle prawa zakończyć. Co zatem dzieje się z naszymi nazwiskami po rozwodzie?

Czytaj dalej

Koronawirus, a kontakty z dzieckiem.

Zazwyczaj rodzice wspólnie wychowujący dziecko, ale wspólnie niezamieszkujący regulują między sobą sposób oraz częstotliwość wykonywania kontaktów z dzieckiem. Te regulacje mogą przybierać nieoficjalne formy, a tj. np. w postaci  ustnego porozumienia, poprzez nieco bardziej sformalizowane w postaci np. uzgodnienia tzw. pisemnego planu rodzicielskiego do tych najbardziej sformalizowanych, a tj.  ugody sądowej lub postanowienia sądu.

Niezależnie jednak do tego, która z form reguluje zasady kontaktów z dzieckiem każdego z rodziców, w tym w szczególności rodzica niezamieszkującego wspólnie ze swoją pociechą, każda z tych form winna być respektowana przez obie strony. Obecnie, w związku z pandemią coraz częściej pojawiają się głosy uzasadniające nieprzestrzeganie zasad kontaktowania się z dzieckiem przez jednego z rodziców. Dotyczy to w szczególności zaprzestawania lub odmawiania wydawania dziecka przez rodzica z nim zamieszkującego, drugiemu z rodziców. Jak wskazałam powyżej, uzasadniania dla takiego zachowania poszukuje się w konieczności ochrony dziecka przed „zbędnymi kontaktami z zewnątrz”. Wskazuje się, że ograniczenie tych kontaktów lub ich zaprzestanie ma wyłącznie na celu dobro dziecka. Zmniejsza to bowiem ryzyko zakażenia COVID – 19. Czy jednak w świetle prawa takie zachowanie rzeczywiście znajduje uzasadnienie? W szczególności dotyczy to sytuacji, w której ów okres ochronny ulega znacznemu przedłużeniu, a rodzic nie widzi swojego dziecka od kilku miesięcy.

Czytaj dalej

Separacja w prawie polskim.

Niby każdy wie co to jest separacja. Bo to przecież „proste”. Małżonkowie rozstają się,
ale nie biorą rozwodu. I zazwyczaj to wszystko co wiemy. Tymczasem separacja
nie ogranicza się wyłącznie do osobnego zamieszkiwania. Jej orzeczenie wywołuje wiele istotnych dla życia każdego z małżonków skutków prawnych. Jeżeli chcecie zatem się dowiedzieć czym w rzeczywistości jest separacja oraz z czym wiąże się jej orzeczenie – zapraszam do lektury niniejszego arykułu.

Separacja. 

W polskim prawie rodzinnym  separacja jest instytucją orzekaną przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Oznacza ona tzw. rozdzielenie małżonków od stołu i łoża.
Przez separację nie następuje bowiem rozwiązanie małżeństwa. Właściwym do tego jest wyłącznie orzeczenie rozwodu. Z tego też względu małżonkowie pozostający w separacji nie mogą ponownie zawrzeć małżeństwa.

Separacja ma na celu danie małżonkom możliwości przemyślenia sytuacji i ewentualnego powrotu do wspólnego życia. Co istotne, na zgodne żądanie małżonków, sąd w każdej chwili może postanowić o zniesieniu separacji. Zaś z chwilą jej zniesienia ustają jej skutki
(art. 616 k.r.o.).

Czytaj dalej

Śmierć dłużnika alimentacyjnego, a zaległe alimenty.

Do czynienia z alimentami ustalonymi na drodze postępowania sądowego (czy to na podstawie orzeczenia sądowego czy to na podstawie ugody) mamy zazwyczaj wtedy gdy rodzice dziecka z różnych powodów decydują się nie zamieszkiwać wspólnie. Tym samym, co do zasady, jeden z rodziców wypełnia zwój obowiązek alimentacyjny poprzez osobiste starania czyli poprzez bieżącą opiekę nad dzieckiem, zaś drugi z nich głównie poprzez łożenie określonej wysokości środków finansowych. Nierzadko jednak zdarzają się sytuacje, w których zobowiązany do świadczenia alimentów w formie pieniężnej opóźnia się z ich zapłatą bądź w ogóle zaprzestaje ich uiszczania. W takiej sytuacji, jeżeli dziecko nie jest jeszcze dorosłe, w jego imieniu, zajmujący się nim na co dzień jeden z rodziców, może wystąpić na drogę postępowania egzekucyjnego, a więc skorzystać z pomocy komornika. Państwo wyposażyło go bowiem w narzędzia, które umożliwią mu ściągnięcie rzeczonych alimentów niejako przymusowo np. poprzez zajęcie części wynagrodzenia za pracę.

Czytaj dalej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej, a kontakty z dzieckiem.

Niewiele ponad miesiąc temu napisałam artykuł traktujący o relacji władza rodzicielska – alimenty,  a właściwie o tym jak kształtuje się ta relacja, gdy jeden z rodziców zostaje władzy rodzicielskiej pozbawiony. Zazwyczaj jednak pytaniu o dalsze trwanie obowiązku alimentacyjnego mimo niesprawowania już władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, towarzyszy jeszcze jedna wątpliwość, tj. „Czy w przypadku pozbawienia jednego z rodziców władzy rodzicielskiej nie będzie on już mógł utrzymywać kontaktów z dzieckiem?”.

Czytaj dalej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej, a obowiązek alimentacyjny.

Tzw. sprawy rodzinne to te, którymi zajmuje się na co dzień. Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Niemniej jednak, zadawane mi pytania pozostają takie same. Jednym z nich jest to: „Czy w przypadku pozbawienia jednego z rodziców władzy rodzicielskiej nie będzie on już musiał płacić alimentów na dziecko?”.

Nie dziwi mnie w ogóle to pytanie zadawane przez zatroskanych rodziców. Nikt bowiem nigdy nie tłumaczy nam czym jest władza rodzicielska ani co dokładnie kryje się pod pojęciem obowiązku alimentacyjnego. A właśnie prawidłowe rozumienie tych pojęć stanowi klucz do udzielenia prawidłowej odpowiedzi na wyżej zadane pytanie.

Czytaj dalej

Nazwiska małżonków.

Małżeństwo niesie za sobą wiele różnego rodzaju zmian w życiu każdego człowieka. Jedną z takich zmian jest zmiana nazwiska. W naszym kraju, zazwyczaj to kobieta przyjmuje nazwisko męża. Czy ma ona jednak taki obowiązek? Czy może pozostać przy własnym nazwisku? Czy mąż może przyjąć nazwisko żony? Na te i inne pytania, odpowiem w niniejszym artykule.

Czytaj dalej

Obowiązek alimentacyjny rodzeństwa.

Alimenty. Jeśli słyszymy to słowo to zazwyczaj kojarzymy je z sytuacją, w której to rodzice muszą uiszczać na rzecz swoich dzieci, z którymi zazwyczaj (bowiem nie zawsze) nie zamieszkują, określoną sumę pieniężną, mającą służyć ich utrzymaniu. I rzeczywiście, jest to słuszne skojarzenie bowiem tego rodzaju sytuacje najczęściej występują w praktyce. Ale czy wiecie, że do uiszczania alimentów poza rodzicami mogą być zobligowane jeszcze inne podmioty? Jednym z nich może być także rodzeństwo. I o tym właśnie w jakich sytuacjach to na rodzeństwu zamiast na rodzicach ma spoczywać ten obowiązek, opowiem w niniejszym artykule.

Czytaj dalej