Poza pracą w Kancelarii, aktywnie współpracuje także z Fundacją Kodeks, która istnieje po to by pomagać osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych poprzez dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej. Nierzadko bowiem to tym, którzy nie są w stanie samodzielnie opłacić wynagrodzenia dla prawnika, przydaje się ona najczęściej.

Wsparcie niesione przez Fundację zmierza do zaspokojenia niezbędnych potrzeb społecznych i umożliwia życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem Fundacji „Kodeks” jest aktywizacja społeczna, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz przeciwdziałanie wkluczeniu społecznemu.

Nadto, celem Fundacji jest działalność oświatowa, która jest realizowana poprzez popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, szerzenie świadomości prawnej, w tym edukacja prawna i obywatelska oraz pomoc prawna i obywatelska.