Jak uzyskać rekompensatę z tytułu pracy w szczególnych warunkach?

Spór sądowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Zgodnie z ustawowymi regulacjami, praca w szczególnych warunkach to praca w takich warunkach, która z dużym prawdopodobieństwem z wiekiem może spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, odpowiada jednemu z rodzaju prac wskazanych w Rozporządzeniu Radcy Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. oraz jest wykonywana codziennie i w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca w szczególnych warunkach uprawnia pracownika do przejścia na wcześniejszą emeryturę tzw. emeryturę pomostową. W przypadku zaś braku spełnienia wszystkich przesłanek, pracownik może ubiegać się o przyznanie rekompensaty. Niemniej jednak nie rzadko ubezpieczony musi liczyć się z „walką” o rekompensatę.

Czytaj dalej

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Kiedy  pracodawca może dokonywać potrąceń z wynagrodzenia?

Kodeks pracy wprowadza daleko idącą ochronne prawną wynagrodzenia za pracę, której przejawem jest ograniczenie pracodawcy w możliwości dokonywania potrąceń z wynagrodzenia. Co istotne, ochrona ta nie dotyczy tylko podstawowego wynagrodzenia, ale również inny należnych pracownikowi wypłat (np. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop). Z podanych wyżej względów, ustawodawca zdecydował się wprowadzić katalog zamknięty przypadków, w których możliwe jest dokonanie potrącenia z wynagrodzenia po odliczeniu wszelkich danin publicznych (takich jak składki na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy). A zatem kiedy pracodawca może dokonać potrącenia wynagrodzenia za pracę?

Czytaj dalej

Praca w szczególnych warunkach cz. II

Uprawnienia z tytułu pracy w szczególnych warunkach

W poprzednim artykule przedstawiłam przesłanki oraz definicję pracy w szczególnych warunkach. W niniejszym artykule natomiast ukaże uprawnienia pracownika związane z pracą w szczególnych warunkach, a tj. prawo do emerytury pomostowej oraz do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach.

Czytaj dalej

Praca w szczególnych warunkach cz. I

Definicja pracy w szczególnych warunkach

Niektóre rodzaje pracy mogą narażać pracowników na utratę zdrowia, również o charakterze trwałym. Z tego względu ustawodawca wprowadził pojęcie pracy w szczególnych warunkach. Taki rodzaj pracy bowiem umożliwia przyznanie ubezpieczonemu prawa do emerytury pomostowej, bądź prawa do rekompensaty (a tj. dodatku do emerytury). Z tego względu, kluczowym dla ustalenia czy dana praca była wykonywana w szczególnych warunkach jest zrozumienie jej definicji.

Czytaj dalej

Mobbing

Jakie konsekwencje może ponieść pracodawca?

Mobbing jest zjawiskiem występującym od zawsze rynku pracy. Często jednak zachowania te jednak nie są sankcjonowane, bowiem w tym zakresie występuje niewielka świadomość prawna społeczeńśtwa. Ofiary tego zjawiska nie wiedzą gdzie szukać pomocy, z jakich środków prawnych mogą skorzystać oraz w jaki sposób udowodnić, że do nękania doszło. Dlatego też, w niniejszym artykule postaram się wskazać podstawowe informacje dotyczące mobbingu oraz konsekwencji prawnych wynikających z jego stosowania.

Czytaj dalej

Odpowiedzialność porządkowa pracownika cz. II

Proces zastosowania kary porządkowej, terminy jej przedawnienia oraz procedura odwoławcza

Pierwsza część publikacji skupiła się na katalogu kar oraz przesłankach odpowiedzialności porządkowej. Natomiast niniejszy artykuł omówi proces zastosowania kary porządkowej, terminy jej przedawnienia oraz procedurę odwoławczą . Bardzo ciekawy zagadnieniem jest w szczególności proces zastosowania kary porządkowej. Nieprawidłowe zastosowanie kary porządkowej może doprowadzić do jej uchylenia. W związku z tym, pracodawca stosujący karę porządkową powinien znać zasady jej zastosowania.

Czytaj dalej

Odpowiedzialność porządkowa pracownika cz. I

Katalog kar oraz przesłanki odpowiedzialności porządkowej pracownika

Pracownik na podstawie Kodeksu pracy ponosi odpowiedzialność porządkową w związku z zawinionym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Kompetentnym do zastosowania kary porządkowej jest każdy pracodawca. Jest to narzędzie pracodawcy do realizacji jego uprawnień kierowniczych i umożliwia reakcję na niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków przez pracownika. Kodeks pracy zarówno wyczerpujący katalog kar jak i zasady odpowiedzialności porządkowej pracownika. Niniejszy artykuł, stanowiący pierwszą część publikacji dotyczącej odpowiedzialności porządkowej pracownika, będzie stanowił omówienie katalogu kar oraz przesłanek umożliwiających zastosowanie kar porządkowych.

Czytaj dalej

Zasiłek macierzyński a egzekucja

Czy zasiłek macierzyński podlega zajęciu ?

Komornik Sądowy prowadząc egzekucji, dąży do wyegzekwowania całości należności od dłużnika. Może to zrobić na wiele różnych sposobów. Podstawowy z nich polega na zajęciu wynagrodzenia za pracę. Komornik może zaspokoić się również z naszych rzeczy ruchomych jak i nieruchomości. Ponadto posiada on prawo zajęcia świadczeń, które przysługują nam z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z wyżej wymienionymi zasadami, wiele osób zastanawia się czy Komornik może zająć również zasiłek macierzyński ?

Czytaj dalej

Zwolnienie na poszukiwanie pracy.

W tych „szczególnych czasach” – czasach pandemii, zarówno pracownicy jak i pracodawcy zmuszeni są do „przypominania” sobie o poszczególnych uprawnieniach i obowiązkach z Kodeksu Pracy, które nie są na tzw. porządku dziennym. W dzisiejszym artykule przypomnę właśnie o tego rodzaju uprawnieniu pracowniczym. Ostatnie doświadczenia w pracy uświadomiły mi bowiem, że mało kto nie tylko o nim pamięta, ale i w ogóle o nim wie.

Art. 37 k.p. reguluje instytucję zwaną zwolnieniem pracownika na poszukiwanie pracy. Jest to swoisty, dodatkowy „urlop” jaki otrzymuje od pracodawcy pracownik.
Co ważne urlop ten przysługuje tylko w ściśle określonych przypadkach.

Czytaj dalej

Czy pracodawca ma obowiązek zatrudniać niewydajnego pracownika?

Z pozoru odpowiedź na zadane w tytule niniejszego artykułu pytanie wydaje się być oczywista i brzmieć: „Oczywiście, że nie.”. Takie twierdzenie z całą pewnością można postawić w sytuacji, w której pracownik wykonuje swoje obowiązki niedbale, powoli oraz w każdy inny sposób, który opisuje nieprzykładanie się do zleconej mu do wykonania pracy. Wtedy bowiem jego „wina” w działaniu, w dużym uproszczeniu, uzasadnia jego zwolnienie.

Czytaj dalej