Czy zasiłek macierzyński podlega zajęciu ?

Komornik Sądowy prowadząc egzekucji, dąży do wyegzekwowania całości należności od dłużnika. Może to zrobić na wiele różnych sposobów. Podstawowy z nich polega na zajęciu wynagrodzenia za pracę. Komornik może zaspokoić się również z naszych rzeczy ruchomych jak i nieruchomości. Ponadto posiada on prawo zajęcia świadczeń, które przysługują nam z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z wyżej wymienionymi zasadami, wiele osób zastanawia się czy Komornik może zająć również zasiłek macierzyński ?

Zasiłek macierzyński

W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie czym w zasadzie jest zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński jest świadczeniem, które przysługuje ubezpieczonej w okresie ubezpieczenia chorobowego bądź urlopu wychowawczego, gdy:

  1. Urodziła dziecko.
  2. Przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia.
  3. Przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia.

Zasiłek macierzyński będzie przysługiwał na okres od 20 do 37 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych lub przyjętych na wychowanie przez ubezpieczoną.

Wysokość zasiłku jest ustalana na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego za okres ostatnich 12 miesięcy. W zależności od okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego oraz innych okoliczności będzie wynosił odpowiednio 100% lub 80 % albo 60 %.

Zajęcie zasiłku macierzyńskiego

Zasiłku macierzyńskiego nie można utożsamiać z wynagrodzeniem za pracę z perspektywy toczącego się postępowania egzekucyjnego. Niemniej jednak świadczenie to będzie również podlegało egzekucji na poczet spłaty długów ubezpieczonej. Wiele osób podnosi, iż ta regulacja jest nieetyczna i niezgodna z podstawowymi zasadami społecznymi, bowiem okres macierzyństwa jest szczególnym czasem dla kobiety.

Mimo, że Komornik będzie miał prawo zajęcia zasiłku macierzyńskiego, to niemniej jednak regulacje ustawowe wprowadziły pewne ograniczenia, bowiem art. 140  ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, iż:

  1. Świadczenia alimentacyjne mogą być zajęte do wysokości 60% świadczenia.
  2. Należności związane z  odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej, odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych, odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych mogą być zajęte do wysokości 50% świadczenia.
  3. Inne należności mogą być egzekwowane do wysokości 25% świadczenia.

W związku z tym Komornik będzie mógł zająć wyłącznie do 25 % zasiłku macierzyńskiego. Niemniej jednak w przypadku  świadczeń alimentacyjnych, kwota ta wzrośnie do 60 % wysokości zasiłku macierzyńskiego.