Dobrowolne poddanie się karze w sprawach „wykroczeniowych”

Jak wygląda procedura?

Podobnie jak w sprawach karnych, w których zastosowanie znajduje Kodeks postępowania karnego, w tzw. sprawach „wykroczeniowych” również pojawia się instytucja dobrowolnego poddania się karze. Jest to jedna z metod konsensualnego zakończenia postępowania karnego. W zasadzie jest to pewna forma porozumienia pomiędzy obwinionym a oskarżycielem publicznym. Co więcej, nawet brak porozumienia z oskarżyciel publicznym, nie przeszkadza, aby sam obwiniony taki wniosek złożył do sądu. Istotnym jednak jest aby wiedzieć jak i kiedy taki wniosek może zostać złożony.

Czytaj dalej

Kara pozbawienia wolności

Funkcje oraz wymiar kary

Kara pozbawienia jest najsurowszą karą przewidzianą w polskim Kodeksie karnym. Polega ona na przymusowym umieszczeniu skazanego w zakładzie karnym. Jest to kara która odznacza się dużą dolegliwością. Niemniej jednak, należy zaznaczyć, iż pozbawienie wolności jest ograniczone w mniejszym lub w większym zakresie. Skazany bowiem zachowuje pewien zakres wolności, aby możliwym było spełnienie funkcji kary pozbawienia wolności. Warto również już na wstępie nadmienić, że kara pozbawienia wolności tak naprawdę przybiera 3 rodzaje – kary pozbawienia wolności od 1 miesiąca do 15 lat, kary 25 letniego pozbawienia wolności oraz dożywotnie pozbawienia wolności. Niniejszy artykuł skupi się wyłącznie pierwszym rodzaju kary pozbawienia wolności.

Czytaj dalej

Uszczerbek na zdrowiu – lekki, średni, ciężki

Jak dokonać rozróżnienia ?

Uszczerbek na zdrowiu jest pojęciem prawnym, określonym przez Kodeks karny. Stopień uszczerbku na zdrowiu, który doznał pokrzywdzony wpływa na kwalifikację prawną oraz na granicę odpowiedzialności karnej.  Kodeks karny wyróżnia 3 rodzaje uszczerbku na zdrowiu – lekki, średni oraz ciężki. Niemniej jednak w praktyce często występuje problem z odpowiednim zakwalifikowaniem uszczerbku na zdrowiu. W związku z tym niniejszy artykuł będzie stanowił charakterystykę każdego rodzaju uszczerbku na zdrowiu.

Czytaj dalej

Rodzaje kar orzekanych w postępowaniu karnym.

Do napisania dzisiejszego artykułu ponownie skłoniły mnie rozmowy ze znajomymi. Okazało się bowiem, że nikt tak naprawdę nie wie jakie kary za popełnienie przestępstwa przewiduje polski Kodeks Karny. Oczywiście, każdy był w stanie wymienić kilka z nich, ale nikt nie był pewny co do tego o czym mówi. Nadszedł zatem czas ostatecznie rozprawić się z tą „niewiedzą”.

Na wstępie należy zaznaczyć, że w niniejszym artykule omówię wyłącznie kary przewidziane przez Kodeks Karny (dalej: k.k.). Poza nim istnieć mogą bowiem tzw. przepisy szczególne wprowadzające „nowe” rodzaje kar, uzasadnione celami danej regulacji. Nadto, w niniejszym artykule nie będę omawiać także możliwości zamiany określonych kar na inne, co do zasady łagodniejsze, a także zasad możliwości łagodzenia i obostrzenia poszczególnych kar.

Czytaj dalej

Czy odpowiem za przestępstwo nawet po 50 latach od jego popełnienia? – Czyli o przedawnieniu karalności przestępstw.

Nierzadko w programach telewizyjnych możemy usłyszeć, że po np. 50 latach udało się organom ścigania ustalić osobę odpowiedzialną za popełnienie określonego przestępstwa. Czy to jest jednak zawsze równoznaczne z tym, że osoba ta poniesienie konsekwencje swojego czynu? Czy zawsze będzie mogła zostać skazana przez sąd?

W niektórych państwach, w tym przede wszystkim w Polsce ustawodawca uznał, że po upływie określonego odstępu czasu „odpada” potrzeba karania sprawców przestępstw. Pomijając w tym miejscu dyskusję dot. zasadności istnienia w Polsce tego rozwiązania, w niniejszym artykule wskażę po jakim czasie upływa karalność przestępstw oraz wobec jakich przestępstw nigdy nie dochodzi do przedawnienia karalności.

Czytaj dalej

Kradzież – wykroczenie czy przestępstwo?

Do napisania dzisiejszego artykułu zainspirowali mnie znajomi, którzy to stosunkowo często pytali/pytają mnie „Jak to jest z tą kradzieżą?”  Niektórzy twierdzą bowiem, że zawsze jest przestępstwem inni zaś, że może być też wykroczeniem, ale nie wiedzą w jakich sytuacjach. Jak więc rzeczywiści regulują to przepisy prawa w Polsce? Odpowiedzi na to pytanie udzielę więc krótko w niniejszym artykule.

Na samym wstępie warto jednak byście zapoznali się z treścią dwóch różnych artykułów z dwóch różnych i niezależnych od siebie kodeksów.

Czytaj dalej

Przestępstwo niealimentacji.

Ostatnimi czasy bardzo często możemy usłyszeć w mediach o wprowadzaniu przez Państwo różnego rodzaju „form walki” z tzw. alimenciarzami, czyli po prostu osobami, które mimo ciążącego na nich obowiązku, zalegają z płatnościami alimentów (zazwyczaj na swoje dzieci). Jedną z takich form była właśnie, dokonana stosunkowo niedawno, nowelizacja przepisów kodeksu karnego z dnia 23 marca 2017 r.  Miała ona bowiem na celu nie tylko taką zmianę przepisów, która miała zmniejszyć dotychczas istniejące duże różnice w wydawanych przez sądy wyrokach wskutek niezwykle kontrowersyjnych i niejasnych przesłanek przestępstwa niealimentacji, ale przede wszystkim przyczynić się do realizacji postulatów pełnej prawnokarnej ochrony osób pokrzywdzonych tym przestępstwem. Zmian przepisów z tym związanych było kilka, ale w tym artykule skupię się na omówieniu niejako podstawowego przepisu dla odpowiedzialności karnej alimenciarza tj. art. 209 par. 1 Kodeksu Karnego (dalej: k.k.). Artykuł ten brzmi następująco:

„Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Czytaj dalej