Spór sądowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Zgodnie z ustawowymi regulacjami, praca w szczególnych warunkach to praca w takich warunkach, która z dużym prawdopodobieństwem z wiekiem może spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, odpowiada jednemu z rodzaju prac wskazanych w Rozporządzeniu Radcy Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. oraz jest wykonywana codziennie i w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca w szczególnych warunkach uprawnia pracownika do przejścia na wcześniejszą emeryturę tzw. emeryturę pomostową. W przypadku zaś braku spełnienia wszystkich przesłanek, pracownik może ubiegać się o przyznanie rekompensaty. Niemniej jednak nie rzadko ubezpieczony musi liczyć się z „walką” o rekompensatę.

Przesłanki oraz procedura

Przesłankami uprawniającymi do uzyskania rekompensaty są aby:

  1. Przed dniem 1 stycznia 2009 r. ubezpieczony pracował w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze stale i w pełnym wymiarze przez co najmniej 15 lat.
  2. Ubezpieczony nie miał ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury.
  3. Ubezpieczony wystąpi z wnioskiem, dołączając świadectwa lub zaświadczenia, potwierdzające wykonywanie prac w szczególnych warunkach lub w szczególnych charakterze.

W przypadku gdy ubezpieczony legitymuje się wyżej wymienionymi przesłankami, powinien wystąpić do właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o przyznanie rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach. Do wniosku Ubezpieczony winien załączyć wszelkie dowody dokumentujące staż pracy w szczególnych warunkach (w szczególności za pomocą świadectw pracy w szczególnych warunkach). Następnie zaś Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania rekompensaty.

Spór z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Niestety, w ostatnim czasie można zauważyć tendencje do wydawania decyzji odmownych  przez ZUS. Główną „bronią” ZUS – u w takich przypadkach jest fakt, że w świadectwach pracy w warunkach szczególnych znajdują się stanowiska, które nie odpowiadają „wprost” nazwie stanowiska pracy wymienionej w zarządzeniach resortowych określonych Ministrów.

W takich przypadkach  ubezpieczony winien złożyć odwołanie od takiej decyzji do Sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w ciągu miesiąca od dnia doręczenia rzeczonej decyzji. W czasie zaś sporu sądowego, ubezpieczony będzie zmuszony udowodnić spełnienie przesłanek do przyznania mu rekompensaty. W szczególności ubezpieczony będzie zobligowany do udowodnienia swojego 15 – letniego stażu pracy. Ważnym jest fakt, że Sąd będzie starał się ustalić jakie czynności i stanowiska rzeczywiście wykonywał odwołujący się, nie te które znajdują się w świadectwach pracy i czy praca ta pokrywa się z rodzajem pracy wymienionym w wyżej wymienionym Rozporządzeniu. Z tego względu odwołujący się powinien zgromadzić wyczerpujący materiał dowodowy, w tym świadków, którzy będą w stanie potwierdzić, że ubezpieczony wykonywał stale i codziennie pracę w warunkach szczególnych).