Przesłanki

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego nakłada ograniczenia w obrocie nieruchomości rolnych powyżej 1 ha. Co do zasady takie nieruchomości może nabyć wyłącznie rolnik indywidualny. Osoba niebędąca rolnikiem natomiast zmuszona jest uzyskać zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (w skrócie KOWR), która wydawana jest w formie decyzji administracyjnej. A zatem jak wyglądają przesłanki uzyskania zgody Dyrektora Generalnego KOWR?

Po pierwsze, aby Dyrektor Generalny KOWR wydał decyzję pozytywną należy wykazać, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej rolnikowi indywidualnemu. Spełnienie tej przesłanki umożliwia system teleinformatyczny (e – rolnik), dzięki któremu można nieodpłatnie zamieszczać oferty sprzedaży nieruchomości rolnych. W ogłoszeniu należy podać specyfikacje nieruchomości, a więc m. in.: jej powierzchnie, czy nieruchomość jest zabudowa, jakie jest przeznaczenie nieruchomości. Termin ogłoszenia nie może być krótszy niż 30 dni, licząc go od dnia zamieszenia go w systemie e – rolnik. Jeżeli żaden z rolników nie złoży odpowiedź na ofertę we wskazany terminie (a więc nie krótszym niż 30 dni), warunek braku możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej rolnikowi indywidualnemu zostanie spełniony.

Drugą przesłanką jest zobowiązanie nabywcy do prowadzenia działalności rolniczej na nieruchomości rolnej. Z tego względu nabywca zmuszony jest złożyć oświadczenie,
w którym to zobowiąże się do  prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości (m. in. uprawy czy hodowli).

Ostatnią z przesłanej jest wskazanie, że w wyniku nabycia nieruchomości rolnej nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych.

Podkreślenia wymaga, że nabycie nieruchomości rolnych nie wymaga zgody Dyrektora Generalnego KOWR m.in.:

  1. Przez osobę bliską zbywcy (tj.: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwa rodziców, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbów).
  2. O powierzchni mniejszej niż 1 ha.
  3. W wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku.
  4. W toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego.
  5. W wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego.