Jak wygląda procedura?

Podobnie jak w sprawach karnych, w których zastosowanie znajduje Kodeks postępowania karnego, w tzw. sprawach „wykroczeniowych” również pojawia się instytucja dobrowolnego poddania się karze. Jest to jedna z metod konsensualnego zakończenia postępowania karnego. W zasadzie jest to pewna forma porozumienia pomiędzy obwinionym a oskarżycielem publicznym. Co więcej, nawet brak porozumienia z oskarżyciel publicznym, nie przeszkadza, aby sam obwiniony taki wniosek złożył do sądu. Istotnym jednak jest aby wiedzieć jak i kiedy taki wniosek może zostać złożony.

Wniosek oskarżyciela publicznego

Wniosek o skazanie bez rozprawy może złożyć przede wszystkim oskarżyciel publiczny we wniosku o ukaranie. Niemniej jednak aby oskarżyciel mógł złożyć taki wniosek muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

  1. Obwiniony musi być przesłuchany w toku czynności wyjaśniających.
  2. Brak wątpliwości co do czynu. Chodzi tu zarówno o wątpliwości co do danego zdarzenia faktycznego jak i dotyczące kwalifikacji prawnej, które rzutują na odpowiedzialność obwinionego.
  3. Realizacja celów postępowania. Oznacza to że proponowane rozstrzygnięcie ma spełniać wymóg trafności (a więc że środki przewidziane przepisami mają dotyczyć osoby rzeczywiście na to zasługującej i być proporcjonalnie dolegliwe w stosunku do popełnionego czynu).
  4. Zgoda obwinionego. Jest to warunek konieczny. Zgoda może być wyrażona zarówno ustnie do protokołu przesłuchania lub pisemnie. Zgoda ta musi być ona wyraźna.

W przypadku złożenia wniosku o skazanie obwinionego bez rozprawy przez oskarżyciela posiłkowego, prezes sądu kieruje sprawę na posiedzenie, celem wydania wyroku.

Wniosek obwinionego

Jeśli oskarżyciel publiczny nie zawarł we wniosku o ukaranie wniosku o skazanie bez rozprawy, możliwość taka przysługuje samemu obwinionemu. Co ważne, wniosek o skazanie bez rozprawy złożony przez obwinionego nie jest obwarowany wyżej wymienionymi przesłankami. A zatem nie jest on uzależniony od tego czy obwiniony był przesłuchiwany, czy też przyznał się do winy. Wniosek taki obwiniony może złożyć również po wezwaniu na rozprawę lub zawiadomieniu o jej terminie.