Podstawowe informacje

W postępowaniu upadłościowym nie tylko na upadłym ciążą obowiązki określone w ustawie prawo upadłościowe. Przepisy bowiem określają również obowiązki wobec wierzycieli, w szczególności takie, które umożliwiają im dochodzenie należności od upadłego w toku postępowania. Przede wszystkim jest to obowiązek zgłoszenia wierzytelności. Bez dopełnienia tego obowiązku wierzyciel nie będzie mógł odzyskać swojej wierzytelności od upadłego.

Zgłoszenie

Zgłoszenie wierzytelności jest w istocie zgłoszeniem przez wierzyciela udziału w postępowaniu upadłościowym, które toczy się wobec upadłego. Dzięki temu wierzyciel może dochodzić należności w toku postępowania.

W obecnym stanie prawnym zgłoszenie wierzytelności dokonuje się, za pośrednictwem elektronicznej platformy Krajowego Rejestru Zadłużonych, właściwemu syndykowi, przyporządkowanemu do postępowania.

A zatem aby wierzyciel mógł zgłosić wierzytelność musi po pierwsze założyć konto w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, a następnie zalogować się do systemu. W platformie wierzyciel musi określić wierzytelność, a więc wskazać m. in.:

  1. Jej wysokość wraz z należnymi odsetkami.
  2. Do jakiej kategorii wierzytelność jest zaliczana.
  3. Termin płatności wierzytelności.
  4. Stan sprawy jeśli w związku z wierzytelnością toczą się postępowania sądowe bądź administracyjnego.
  5. Sposób zabezpieczenia wierzytelności.

Ponadto do zgłoszenia wierzyciel jest zobowiązany dołączyć odpowiednie dowody, które będą stwierdzały istnienie wierzytelności np. umowę pożyczki, kredytu, fakturę VAT.

Skutki niezgłoszenia wierzytelności w terminie

Od momentu obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, wierzyciel upadłego ma 30 dni aby zgłosić swoja wierzytelność do syndyka obsługującego postępowania upadłościowego.

Przekroczenie terminu nie oznacza, że wierzyciel jest pozbawiony takiej możliwości. Zgłoszenie wierzytelności po wyżej wskazanym terminie będzie się jednak wiązało z poniesieniem dodatkowej opłaty. W tym momencie wynosi ona 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sekt sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.