Ustalenie zadłużenia

W codziennej pracy jako prawnik bardzo często spotykam się osobami, które próbują wyjść z „spirali zadłużenia”. Jednocześnie osoby te nie wiedzą dokładnie kim są ich wierzycieli, jaka jest liczba wszystkich zobowiązań, a przede wszystkim jaka jest suma całego zadłużenia. Warto już samym początku podkreślić, że wiedza ta jest niezbędna celem podjęcia dalszych kroków w sprawie. Może się okazać bowiem np. że wysokość zadłużenia, przy jednoczesnej sytuacji finansowej i osobistej danej osoby spowoduje, że koniecznym będzie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dlatego niniejszy artykuł poruszy problematykę procesu ustalenia zadłużenia.

Jak wskazałam powyżej ustalenie zadłużenia jest niezwykle ważne, w celu określenia dalszych kroków, które należy podjąć w danej sprawie. Część z czytelników może teraz zadać sobie pytanie, po co ustalać zadłużenia, gdyż każda z osób zadłużonych wie ile ma długów i jaka jest ich wysokość? Otóż w mojej praktyce co do zasady dłużnicy nie wiedzą kim są ich wierzyciele, jaka jest ilość zobowiązań i ich łączna wysokość. Z czego to wynika?

Po pierwsze nasze zobowiązania są „co jakiś czas” zbywane na rzecz innych podmiotów. Biorąc kredyt w banku, który następnie staje się wymagalny, możemy przyjąć za pewne, że w przypadku bezskutecznej egzekucji, w pewnym momencie bank sprzeda wierzytelność przysługującą wobec nas, na rzecz profesjonalnego podmiotu zajmującego się windykacją należności (np. funduszom zarządzającym wierzytelnościami). Z tego względu po kilkukrotnym zbyciu tego samego zobowiązania, dłużnik może pogubić się kto jest aktualnym wierzycielem, z czego wynika dane zobowiązanie, a przede wszystkim jaka jest jego wysokość. Po drugie zaś i chyba najważniejsze, systematycznie zaciąganie kolejnych zobowiązań (np. kilkudziesięciu kolejnych pożyczek) powoduje, że dłużnik zwyczajnie gubi się w tym, ile ma zobowiązań, z jakich tytułów ono wynika, oraz łącznej sumy całego zadłużenia.

Z tego względu, pierwszym krokiem do uporządkowania spraw finansowych dłużnikach powinno być ustalenie ilości zobowiązań, ich sumy, ale także z jakich tytułów ono wynika. W naszych poszukiwaniach może się bowiem okazać, iż dane zobowiązania jest przedawnione (przez co nie jesteśmy zobowiązani do zaspokojenia wierzyciela), a nawet więcej, że danego zobowiązania w ogóle nie zaciągaliśmy. Dlatego też, tak ważnym jest aby przy ustaleniu zadłużenia, składać do wierzyciela prośby o wysłanie dokumentacji dotyczącej zobowiązania (np. umowy pożyczki).

W jaki sposób możemy ustalić nasze zadłużenie? W pierwszej kolejności, doby pomysłem jest skierowanie wniosków (w formie papierowej bądź mailowej) do poszczególnych wierzycieli (o których mamy informacje) z prośbą o przesłanie informacji oraz dokumentacji dotyczącej naszych zobowiązań. Ponadto możemy skierować podobną prośbę do znanych nam komorników prowadzących postępowania egzekucyjne zarówno zakończone jak i będące w toku. Co więcej, możemy również skierować wniosek do sądu właściwego ze względu na nasz adres zamieszkania oraz Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie (tzw. e – sądu) z prośbą o udostępnienie wszelkich sygnatur sądowych spraw, które toczyły się przeciwko nam. Dzięki powyższym zabiegom będziemy mogli systematycznie i po kolei zdobywać informacje dotyczące poszczególnych zobowiązań, co pozwoli ostatecznie ustalić nasze zadłużenie, a następnie podjąć kroki, aby skutecznie się go „pozbyć”.