Jaka jest ich maksymalna wysokość?

Osoby zawierające umowę kredytu, muszą być przygotowane, iż poza zwrotem kapitału i odsetek, będą zmuszone również zwrócić pozaodsetkowe koszty kredytu. Dlatego też, przeglądając różne oferty kredytów bądź pożyczek warto przeanalizować nie tylko wysokość odsetek, ale również wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu, bowiem mogą one znacznie wpłynąć na wysokość kwoty, którą będziemy musieli zwrócić kredytodawcy.

Pozaosdsetkowe koszty kredytu

Definicję pozaodsetkowych kosztów kredytu nie sposób interpretować w oderwaniu od definicji całkowitego kosztu kredytu. Całkowity koszt kredytu to wszystkie koszty znane kredytobiorcy, łącznie z odsetkami, pozaodsektowymi kosztami kredytu, podatkami oraz innymi opłatami, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową.

Natomiast pozaodsetkowe koszty kredytu będą stanowić koszty, które konsument jest zobowiązany uiścić na rzecz kredytodawcy w celu otrzymania kredytu (w tym na warunkach wnioskowanych przez konsumentach). W szczególności będą to:

  1. Wszelkie opłaty (np. opłata przygotowawcza).
  2. Prowizje.
  3. Koszty ustanowienia zabezpieczeń.

Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu

Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje również maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu. Maksymalna kwota pozaodsetkowych kosztów kredytu uzależniona jest od takich czynników jak całkowita kwota kredytu (termin ten oznacza wszystkie środki pieniężne które otrzymuje do dyspozycji kredytobiorca), okresu kredytowania czy liczby dni w danym roku. Dla przykładu, gdy kredyt konsumencki wynosi 1000,00 zł i został udzielony na 30 dni w roku mającym 365 dni, maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu wyniesie 274,66 zł.

Niezależnie od powyższego, w całym okresie kredytowania, pozaodsetkowe koszty kredytu nie mogą być jednak wyższe od całkowitej kwoty kredytu. Zasada ta nie będzie miała praktycznie żadnego znaczenia dla kredytów krótkoterminowanych, lecz będzie miała znaczenie przede wszystkim w kredytach długoterminowych.

Naruszenie regulacji dotyczących maksymalnych kosztów pozaodsetkowych kredytu może stanowić podstawę do zastosowania przez kredytobiorcę sankcji kredytu darmowego.