Zagadnienia ogólne

W przypadku śmierci jednej ze stron stosunku najmu, dziedziczeniu podlegają jego prawa i obowiązki, zgodnie z zasadami prawa spadkowego. Niemniej jednak Kodeks cywilny przewiduje w tym zakresie wyjątki, w tym jeden z nich w odniesieniu do najemcy lokalu mieszkalnego, albowiem prawo do najmu lokalu mieszkalnego zostało wyłączone ze spadku. Z tego względu odrębne zasady sukcesji praw wynikających ze stosunku najmu lokalu mieszkalnego uregulowane są w art. 691 Kodeksu cywilnego.

Przesłanki wstąpienia w stosunek najmu

Zgodnie w wyżej wymienionym przepisem, wstąpienie w stosunek najmu odbywa się z mocy prawa i jest niezależne od dziedziczenia. Osobami uprawnionymi do wstąpienia w stosunek najmu są:

  1. Małżonek niebędący współnajemcą lokalu.
  2. Dzieci najemcy i jego współmałżonek. Warto pamiętać, że przesłanka ta jest spełniona również przez dzieci przysposobione oraz dzieci tylko jednego
    ze współmałżonków, także tego, który nie jest najemcą lokalu.
  3. Inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych.
  4. Osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Chodzi tu o osoby połączone z najemcą więzią uczuciową, fizyczną i gospodarcza, także osoba tej samej płci.

Przepisy dotyczące wstąpienia w stosunek najmu nie stosuje się w przypadku śmierci jednego ze współnajemców. W takiej sytuacji stosunek najmu zmarłego najemcy wygasa i przypada proporcjonalnie pozostałym współnajemcom.

Poza spełnieniem przesłanki „podmiotowej”, warunkiem koniecznym do wstąpienia w stosunek najmu jest stałe zamieszkiwanie z najemcą do chwili jego śmierci.  Warunek ten będzie spełniony, gdy lokal mieszkalny zajmowany przez daną osobę, stanowi dla niej centrum życiowe (a więc w mieszkaniu tym koncentrują się wszystkie jej sprawy osobiste i majątkowe.

Powództwo o ustalenie

Osoba żądająca wstąpienia w stosunek najmu lokalu, może dochodzić tego wytaczając powództwo o ustalenie na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego. Ważne jest to, że osoba wytaczająca takie powództwo musi wykazać interes prawny (a więc spełnienie wyżej wskazanych przesłanek).

Osobą pozwaną w procesie o ustalenie stosunku najmu będzie wynajmujący. W przypadku mieszkań stanowiących własność gminy, pozwanym będzie komunalne przedsiębiorstwo gospodarki mieszkaniowej.