Czym się różnią?

Każdy kto miał do czynienia z nierzetelnym dłużnikiem słyszał o tytule egzekucyjnym i wykonawczym. Jeden z nich jest podstawą do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Pojęcia te bardzo często są utożsamiane ze sobą, choć jednak nie są one równoznaczne. Dlatego też warto wiedzieć jaka jest różnica pomiędzy tytułem egzekucyjnym a wykonawczym i do czego one służą, w szczególności w sytuacji gdy będziemy zmuszeni do odzyskania naszej należności na drodze postępowania egzekucyjnego.

Tytuł egzekucyjny

Tytuł egzekucyjny to dokument urzędowy, który stwierdza istnienie i zakres nadającego się do egzekucji roszczenia wierzyciela przy jednoczesnym stwierdzeniu istnienia oraz zakresu obowiązku prawnego dłużnika. Musi być on bardzo szczegółowy, a wiec zawierać precyzyjne określenie danych stron, które uczestniczyły w sporze oraz określać kwotę zobowiązania tak aby organ egzekucyjny nie miał żadnych wątpliwości dotyczących tożsamości dłużnika i wierzyciela oraz kwot podlegających egzekucji.

Art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, iż tytułami egzekucyjnymi są:

  1. Orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem.
  2. Orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu.
  3. Inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej.
  4. Akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;
  5. Akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;
  6. Akt notarialny, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

Tytuł wykonawczy

Sam tytuł egzekucyjny co do zasady nie będzie stanowił podstawy do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Aby było to możliwe musi stanowić tytuł wykonawczy, a więc być zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Klauzula wykonalności jest aktem sądowym, który:

  1. Stwierdza że tytuł egzekucyjny nadaje się do wykonania.
  2. Prowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikowi jest dopuszczalne.
  3. Nakazuje urzędom i osobom zainteresowanym wykonanie tytułu egzekucyjnego.

Warto również podkreślić, że tytułem wykonawczym uprawniającym do wszczęcia egzekucji jest wyłącznie jego oryginał. Gdyby postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte na podstawie kserokopii tytułu wykonawczego, egzekucja byłaby pozbawiona podstaw.