Plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, majątek upadłego stanie się masą upadłościową, a wierzyciele będą mogli zaspokoić się z niego. W związku z tym, co do zasady Sąd wyda postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli. Ma on za zadanie uporządkować oraz zorganizować spłatę wierzycieli, w szczególności gdy upadły posiada wiele zobowiązań. Zatem należy odpowiedzieć sobie na pytanie czym właściwie jest plan spłaty wierzycieli, co zawiera i jaka jest procedura jego ustalenia ?

Procedura sporządzenia planu spłaty

Po sporządzeniu spisu inwentarza, likwidacji majątku upadłego oraz terminie zgłaszania wierzytelności przez wierzycieli, syndyk zdobywa informacje dotyczące sytuacji osobistej oraz finansowej dłużnika. Dzięki temu syndyk może zdecydować się na złożenie do Sądu:

 1. Projektu planu spłaty wierzycieli.
 2. Informację o podstawach do zastosowania umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat.
 3. Informacje o tym, że sytuacja upadłego wskazuje na jego niezdolność do dokonywania spłat, która jednak nie ma charakteru trwałego, co jest podstawą do zastosowania instytucji warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego.

Niemniej jednak co do zasady syndyk złoży do Sądu projekt planu spłaty wierzycieli. Syndyk tworzy taki projekt na podstawie zgłoszonych wierzytelności, wierzytelności umieszczanych w planie z urzędu oraz ich wysokości. W przypadku braku zgłoszeń
oraz wierzytelności umieszczanych na liście z urzędu, Sąd po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności wyda postanowienie o umorzeniu zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty.

Sporządzając projekt planu spłaty wierzycieli syndyk bierze pod uwagę również warunki osobiste oraz ekonomiczne upadłego, a więc potrzeby mieszkaniowe, konieczność utrzymania upadłego oraz jego osób najbliższych.

Przed złożeniem projektu planu spłaty wierzycieli, syndyk powinien doręczyć projekt plan spłaty wierzycieli bądź informacje wskazane wyżej do upadłego oraz wierzycieli. Następnie syndyk złoży projekt planu spłaty lub informacje do Sądu wraz z:

 1. Dowodem doręczenia upadłemu oraz wierzycielom projektu planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem albo informacji wskazanych wyżej, wraz z pouczeniem do złożenia stanowiska w terminie 14 dni.
 2. Stanowiskiem upadłego oraz wierzycieli bądź informację, że nie złożyli oni stanowiska wraz z podaniem przyczyny jego niezłożenia.

Ostateczna decyzja będzie należała do Sądu, który będzie miał możliwość wydania postanowienia o:

 1. Ustaleniu planu spłaty.
 2. Odmowie jego ustalenia.
 3. Umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.
 4. Warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego.

Co zawiera plan spłaty wierzycieli ?

Plan spłaty wierzycieli ustalony nad podstawie postanowienia Sądu zawiera:

 1. Listę wierzycieli, która jest elementem obligatoryjnym planu spłaty wierzycieli.
 2. Podział funduszy masy upadłościowej pomiędzy wierzycieli uczestniczących w planie spłaty (tylko w przypadku, gdy podczas likwidacji masy upadłościowej uzyskano środki wystarczające nie tylko na pokrycie kosztów postępowania, ale przewyższające te koszty.)
 3. Ustalenie czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażące niedbalstwa.
 4. Czas trwania planu spłaty. Maksymalny termin trwania planu spłaty wynosi 36 miesięcy. Co do zasady powinien być to termin standardowy, gdy powodem niewypłacalności nie była trwała utrata zdolności zarobkowania. Niemniej jednak regulacje prawa upadłościowego przewidują również następujące wyjątki od wyżej wskazanej reguły:
  1. w nadzwyczajnych przypadkach (np. spowodowanych chorobą) Sąd ma możliwość wyznaczenia czasu trwania planu spłaty na okres znacznie krótszy np. kilku miesięcy,
  2. w przypadku, gdy upadły umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności Sąd będzie miał obowiązek wydłużyć czas trwania planu spłaty wierzycieli na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 84 miesiące,
  3. w przypadku gdy w drodze wykonania planu spłaty wierzycieli dłużnik spłaci co najmniej 70% zobowiązań objętych planem spłaty wierzycieli, plan spłaty wierzycieli nie może zostać ustalony na okres dłuższy niż rok,
  4. w przypadku gdy w drodze wykonania planu spłaty wierzycieli dłużnik spłaci co najmniej 50% zobowiązań objętych planem spłaty wierzycieli, plan spłaty wierzycieli nie może zostać ustalony na okres dłuższy niż dwa lata,
 5.  Ustalenie wysokości spłaty dla poszczególnych wierzycieli. Będzie to wypadkowa kwoty jaką dłużnik będzie w stanie miesięcznie przeznaczyć na spłatę wierzycieli.